لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست آرایشگاه زنانه در نیشابور 

شماره تماس 
آدرس
نام
ردیف
43345177

تیشابور_انتهای امیرکبیر6 ملاصدراسالن زیبایی رز1
42625144
09372130930
نیشابور-شهرک قدس-بلوار دانشگاه-بعد از دانشگاه 5آرایشگاه زنانه ویشگا 2
 42237821
09153516960
 نیشابور-بلوار بعثت-نبش بعثت 35 اموزشگاه و ارایشگاه سامینا 3
 42255442
09155528825
 نیشابور_تقاطع بلواربعثت وفردوسی شمالی_عمارت شاهکار2 اریشگاه زنانه مریم 4
 09153529069
43355086
09399312269
 نیشابور-خ آیت شمالی-روبروی ایت شمالی 2 آرایشگاه زنانه میخک 5
 43222660
43221414
09153527164
 نیشابور-خ امیرکبیر-نبش امیرکبیر1/4 آرایشگاه زنانه لیلی 6
 43356356 نیشابور-شریعتی-حکمت 10-پلاک 12 آرایشگاه زیبایی یاسمینا 7