لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست تجهیزات صنعتی در زرند

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
33438663
09133420306
خ بهشتی-حدفاصل کوچه 10 و 12
تجهیزات آشپزخانه ماهان
12 345 6