لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست خدمات ساختمان  درنیشابورشماره تماس 
آدرس
نام
ردیف
43359277
09153525723
09154254584
نیشابور-بین امیرکبیر 6 و 8-جنب شیشه بری ارجمندکالای برق تابان1
42250072
09902242066
09358992026
نیشابور_انتهای بلواربعثتیش_بلوارجهادبالاترازمسجدامام حسینالکتریکی وکالاوخدمات برق ابرشهر 2
 091535221372
09355196058
42237932

42237933
نیشابور_چهاراه ارگ_ارگ شمالی الکتریکی وکالای برق نیشابور  3