لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست دفاتر اسناد رسمی  در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32474151
09133418640
ابتدای بلوار جمهوری-خ شهید لاری-(بیست متری نادر)نبش کوچه شماره1
دفتر اسناد رسمی 164 کرمان
1
32520636
ابوذر شمالی-حدفاصل کوچه 65 و 67
دفتر اسناد رسمی 203 کرمان
2
32527527
32528668
09133429078
بلوار قدس-ترمینال قدیم-روبروی پمپ بنزین-نبش کوچه شماره 10
دفتر اسناد رسمی 207
 3
33310003
33317613
33317730
خ 17 شهریور-کوچه شماره 17
دفتراسنادرسمی 116
45